Universiteit Antwerpen

20028_NIEUWBOUW LABOGEBOUW W, CAMPUS GROENENBORGER TE 2020 ANTWERPENDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Postadres: Middelheimlaan 1,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Elio Berardocco
Tel: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.uantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401945


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20028_NIEUWBOUW LABOGEBOUW W, CAMPUS GROENENBORGER TE 2020 ANTWERPEN 
Referentienummer: Universiteit Antwerpen-20028-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
het bouwen van een laboratorium scheikunde - gebouw W - en omliggende infrastructuur op de Universitaire Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE21
II.2.4. Beschrijving
20028_het bouwen van een laboratorium scheikunde - gebouw W - en omliggende infrastructuur op de Universitaire Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171 te 2020 Antwerpen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 212-515266

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-02-19

Annonces similaires du BDA :