Iok Afvalbeheer

Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in BeerseDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK Afvalbeheer
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Jonathan De Witte
Tel: +32 14562766
E-mail: jonathan.dewitte@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse 
Referentienummer: 616000_omgevingswerken
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: IOK Afvalbeheer > Milieubedrijf Beerse/Merksplas (MBM)
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de heraanleg van de verhardingen rondom vergister, WKK, opschoningsinstallatie en voorbehandelingshal. Deze heraanleg omvat: - Opbraak van bestaande verharding  - Nieuwe fundering (lokaal) - Verharding, deels bitumineus - deels in waterdoorlatende betonstraatstenen - Keerwanden om niveauverschillen op te vangen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 030-065987

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er heeft zich een incident op e-tendering voorgedaan op 11/3/2019 waardoor de opening van de biedingen niet kon plaatsvinden. Een nieuwe openingsdatum wordt bekendgemaakt.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12

Annonces similaires du BDA :