Vzw Groep Sint-franciscus

WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKSDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Groep Sint-Franciscus
Postadres :  Sint-Martensstraat 3 , BE - 9660   Brakel
Tel:   +32 55432211
E-mail:   directie@sint-franciscustehuis.be
Internetadres(sen):   www.groepsf.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295241


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKS  
Referentienummer:   SDKE-D6838-010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbeteringsbericht toegevoegd

Annonces similaires du BDA :