Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE - 8200   8200 Brugge
Contactpersoon:   ing. Maya Devriendt
Tel:   +32 59556490
Fax:   +32 59513446
E-mail:   maya.devriendt@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299006


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.  
Referentienummer:   AWV W-Vl-17/57_O30_D315_95_gd-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233221
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en deze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district D315 Oostende.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De reeds ingediende elektronische offertes (inschrijvingen) dienen te worden ingetrokken. Het aangepaste bestek nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd. Tevens ook de samenvattende opmeting in excel nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd en enkel deze meetstaat dient bijgevolg gebruikt te worden bij de inschrijving.
De omschrijving van de wijzigingen zijn bijgevoegd in een afzonderlijk document.
Het betreft in de opmeting : post 15 en post 28. In het bestek is art 25 § 2 - draagwijdte van de borgtocht en art 33 - vrijgave van de borgtocht gewijzigd.
Gelieve rekening te houden met deze wijzigingen

Annonces similaires du BDA :