Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van sportvloeren in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo.Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  TMVW servicelijnen
Postadres :  Stropstraat 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Sofie Van Hoecke
Tel:   +32 92410617
E-mail:   aankoop@farys.be
Internetadres(sen):   http://www.farys.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299119


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van sportvloeren in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 te 9900 Eeklo.  
Referentienummer:   TMVW A-AF-9900-17-002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45432000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De stad Eeklo wenst in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157 de bestaande sportvloer in de grote sporthal te renoveren door een vlakelastische opbouw vloer met PU toplaag, de gevulde grondbussen in de basketbalzaal te vernieuwen en een semi-flexibele vloertegel te plaatsen in de cafetaria van de basketbal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233
Voornaamste plaats van uitvoering:   Eeklo
II.2.4. Beschrijving
De stad Eeklo wenst in de sporthal, gelegen aan de Burg. Lionel Pussemierstraat 157, de bestaande sportvloer in de grote sporthal te renoveren door een vlakelastische opbouw vloer met PU toplaag, de gevulde grondbussen in de basketbalzaal te vernieuwen en een semi-flexibele vloertegel te plaatsen in de cafetaria van de basketbal.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  de (technische) kwaliteit van het voorstel en de zekerheden inzake de uitvoering van de opdracht  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   70
II.2.7. Looptijd
35   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Getuigschrift van erkenning of erkenningsaanvraag;tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D25 Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie ondertekende tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar, gelijkaardige werken (plaatsing van een vloer met een PU toplaag) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever. Minstens 1 van de referenties heeft betrekking op een vlakelastische vloer.
Daarnaast dient de inschrijver een bijkomende referentie met bijhorend tevredenheidsattest toevoegen voor het leveren en plaatsen van semi-flexibele vloertegels.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-29   14:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12

Annonces similaires du BDA :