V.z.w. Basisschool St.-jozef Heide

Renoveren van klassenvleugelDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  v.z.w. Basisschool St.-Jozef Heide
Postadres :  Heidestatieplein 6 , BE - 2920   Kalmthout
Contactpersoon:   Linda Van Oevelen
E-mail:   directie@sjheide.be
Internetadres(sen):   http://www.sint-jozef-heide.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294428


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renoveren van klassenvleugel  
Referentienummer:   Boden-15091-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renoveren van klassen te kalmthout, heidestatieplein 6
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
erratum wijziging datum indienen van offertes, bijvoegen van V&G-plan

Annonces similaires du BDA :