Aquafin Nv

Afroepcontract Maken van VerkenningssleuvenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Mevrouw Britt Verhoeven
Tel:   +32 34504018
Fax:   +32 34583020
E-mail:   britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afroepcontract Maken van Verkenningssleuven  
Referentienummer:   AQF (3p)-PPP0N3-2401/8002/CA/BV/20-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft als voorwerp het maken van verkenningssleuven ter bepaling van de ligging, afmetingen en aard van nutsleidingen, pijpleidingen en onderzoek van funderingen van gebouwen en van ondergrondse constructies.
De opdracht omvat:
- het plaatsen van de nodige signalisatie na contactname met en goedkeuring door de bevoegde politiediensten
- het opbreken van de aanwezige wegverhardingen en funderingen (in voorkomend geval)
- het omzichtig blootleggen van de verkenningssleuven met aangepaste middelen
- het droog houden en instandhouden van de sleuven
- het opzoeken en ongeschonden bewaren van kabels en leidingen
- het coördineren met het studiebureau voor het opmeten en intekenen van de leidingen
- het opzoeken van ondergrondse constructies (in voorkomend geval)
- het heraanvullen van de sleuf
- het omzichtig verdichten van de sleuf met aangepaste verdichtingsmiddelen
- het her.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een aangepaste versie van het bestek ter beschikking gesteld.

Annonces similaires du BDA :