Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

GENT - FOD JUSTITIE - Plaatsen van arduinen sierstuk aan gevelDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres :  Oude Gentweg, 75A , BE - 8000   BRUGGE
Contactpersoon:   De Cock Peter
Tel:   +32 92676726
E-mail:   peter.decock@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299419


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GENT - FOD JUSTITIE - Plaatsen van arduinen sierstuk aan gevel  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45443000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
GENT - FOD JUSTITIE - Plaatsen van arduinen sierstuk aan gevel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-01   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail doc.VRW@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.MEER INFO:Peter De Cockpeter.decock@regiedergebouwen.be092676726Luc Verhoevenluc.verhoeven@regiedergebouwen.be092676760PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-12

Annonces similaires du BDA :