Vives Zuid Vzw

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES KortrijkDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vives Zuid vzw
Postadres :  Doorniksesteenweg 145 , BE - 8500   Kortrijk
Tel:   +32 50305238
Fax:   +32 50305239
E-mail:   mathias.reys@vives.be
Internetadres(sen):   http://www.vives.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295891


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk  
Referentienummer:   Vives Zuid vzw-2017/094-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende extra informatie werd nog toegevoegd via de link:
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/650/CW/2017

- Naar aanleiding van een vraag van verschillende aannemers, in bijlage schema's met bijkomende stabiliteitsinfo omtrent de afdekking van de diverse nivo's.
- Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, in bijlage de excel versie van de detailmeetstaat van de post Stabiliteit
Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking :
Betreft post 01 Architectuur.
In het project zijn diverse types zonnewering voorzien. Deze zijn aangegeven op de diverse gevelaanzichten per raamgeheel met een aanduiding zonnescreen type XX of valarmscherm raam type XX.
Deze opdeling is overgenomen in de meetstaat en bestek onder de artikels : 40.91 - 40.92 - 40.93 - 40.94 - 40.95.
In artikel 40.91 wordt voor het raamgeheel " R0.30z / R1.41z " een hoogte aangegeven van 6,95 m. Het betreft hier wel degelijk twee raamgehelen die boven elkaar gelegen zijn en onderling gescheiden worden met een vaste bekleding. Zie ook detail V1.16 waarin de onderlinge aansluiting tussen beiden is verduidelijkt. Het screengeheel omvat dus twee afzonderlijke screens, per raamgeheel = R0.30z en R1.41z, maar is in de gedetailleerde meetstaat als één geheel opgemeten.


Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing :
Betreft post 01 Architectuur.
In het artikel 51.28.20 wordt voor materiaal en uitvoering verwezen naar art. 51.27.10. Dit is echter een verkeerde verwijzing.
Dit dient aangepast te worden naar art. 51.28.10 ( in plaats van 51.27.10 )


Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing :
Betreft post 01 Architectuur.
In het artikel 80.11 wordt het aanbrengen van een glasvezeldoek voorzien als ondergrond voor de schilderwerken.
Aangezien in een aantal volgende artikels wordt verwezen naar artikel 80.11 is het aanbrengen van een glasvezeldoek inbegrepen in volgende artikels :
- 80.11.10. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton - wanden / één kleur per wand|
- 80.11.20. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton - wanden / twee kleuren per wand
- 80.11.30. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton - wanden / krijtverf
- 80.13. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - raamslagen

In het artikel 80.12 wordt dit eveneens conform het bestek voorzien voor de plafondafwerking. Bij nazicht blijkt echter dat deze plafondafwerking bestaat uit deels vlakke gipskartonplaat en deels akoestisch geperforeerde gipskartonplaat. Aangezien de toepassing van glasvezeldoek op een akoestisch geperforeerde gipskartonplaat de vereiste akoestische eigenschappen van deze plafondafwerking in het gedrang brengt, dient deze geschrapt te worden voor de akoestisch geperforeerde plafondbeplating. Daarom worden volgende wijzigingen voorzien :
- art. 80.12 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - geperforeerde gipskarton plafonds
o Wijziging van hoeveelheid in de meetstaat : de 13,32 m² volgens art 51.53.10 worden uit dit artikel verwijderd en toegevoegd aan een nieuw artikel 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - gipskarton plafonds
o Wijziging van de bestek omschrijving : de verwijzing naar art. 80.11 blijft behouden, met uitzondering van de toepassing van het glasvezeldoek. Dit dient niet voorzien te worden voor dit type plafonds.
- art. 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten - gipskarton plafonds
o Hoeveelheid = 13,32 m² ( verwijzing naar art. 51.53.10 )
o Omschrijving : identiek aan 80.12, maar inclusief de toepassing van het glasvezeldoek


Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende aanpassing :
Betreft post 02 Stabiliteit
Bij nazicht blijkt dat een aantal trappen verkeerdelijk niet werden opgemeten in het art. 10.03.07.01 Trappen - treden en 10.03.07.02 Bordessen.
Het betreffen de volgende trapgehelen :
- buitentrap in de fietsenstalling ( verdieping -1 ) : verbinding tussen de fietsenstalling en de overdekte buitenruimte gelijkvloers
o 18 treden
o 2 bordessen, 4 m²
- binnentrap verdieping +1 :
o trap T1.02 : 11 treden
o trap T1.03 : 21 treden + tussenbordes
=> het tussenbordes werd wel opgemeten onder verwijzing C1.17 in het artikel 10.03.07.02
De hoeveelheid van deze artikels wordt als volgt gewijzigd :
- art. 10.03.07.01 Trappen - treden : 216 i.p.v. 166 treden
- art. 10.03.07.02 Bordessen : 8,2 i.p.v. 4,2 m²
Zie het bijgevoegde schema van de ontbrekende trapgehelen in de opmeting.

Annonces similaires du BDA :