Uz Leuven

Openbare procedure voor aanneming van werken. Referentie TE010775.P81: kabinetchirurgie, perceel liftenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  UZ Leuven
Postadres :  Herestraat 49, 3000 Leuven , BE - 3000   Leuven
Contactpersoon:   Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep
E-mail:   paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299194


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor aanneming van werken. Referentie TE010775.P81: kabinetchirurgie, perceel liften  
Referentienummer:   UZ Leuven-TE010775.P81-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215142
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze zijn gesitueerd in de ex-spoedgevallen en de ex-ambulancehal. Deze ligging laat toe om de inschrijvingen, onthaal en ontslaglounge gezamenlijk te benutten met het CDC en biedt ook een vlotte ontsluiting, in de toekomst, naar de inkomzone oost. Dit programma omvat 8 behandelzalen, waarvan 2 kabinetten in te richten met een surgicube, indien gewenst door oftalmologie. Annex de kabinetchirurgie wordt een eenheid one-night-stay voorzien met vier 2-persoonskamers en elf 1-persoons kamers. De totale te verbouwen en uitbreidingsoppervlakte bedraagt ong. 3480m²
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van liften zoals vernoemd in bovenvermelde opdracht. Tevens zullen onderhoudsprestaties dienen geleverd te worden.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die zal instaan voor het leveren en plaatsen van liften zoals vernoemd in bovenvermelde opdracht. Tevens zullen onderhoudsprestaties dienen geleverd te worden.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
230   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-20   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Administratief gebouw, vergaderzaal Beethoven, grijze pijl, 1ste verdiep, Herestraat 49 te 3000 Leuven

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-08

Annonces similaires du BDA :