Vzw Blijvelde Wzc

VZW Blijvelde WZC Kortemark - perceel 5: dek- en harde vloerenDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw BLIJVELDE wzc
Postadres :  Hospitaalstraat 35 , BE - 8610   Kortemark
Contactpersoon:   de heer Gerdy Desmedt
Tel:   +32 51567301
E-mail:   gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be
Internetadres(sen):   www.de-hoeksteen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299235

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  BOECKX ARCHITECTS
Postadres :  Torhoutsesteenweg 52 ,BE -8400   Oostende
Contactpersoon:   mevrouw Sylvie Titeca
Tel:   +32 59808804
E-mail:   sylvie.titeca@boeckx.be
Internetadres(sen):   www.boeckx.be   http://www.boeckx.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VZW Blijvelde WZC Kortemark - perceel 5: dek- en harde vloeren  
Referentienummer:   vzw BLIJVELDE wzc-0789_BAS_L005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45432110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een dagverzorgingscentrum en uitbreiding bestaand woon-zorgcentrum - perceel 5: dek- en harde vloeren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE252
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hospitaalstraat 358610 Kortemark
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een dagverzorgingscentrum en uitbreiding bestaand woon-zorgcentrum - perceel 5: dek- en harde vloeren  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
80   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 4, Categorie: D10


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-23   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-23
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   VZW Blijvelde WZC, Hospitaalstraat 35, 8610 Kortemark, cafetaria niveau 00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Looptijd van de opdracht:fase 1: 70 werkdagenfase 2: 10 werkdagen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Peter Benoitlaan 2 ,  BE - 8630   Veurne

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-08

Annonces similaires du BDA :