Vzw Werken Glorieux

Bouwen van wzc De Samaritaan + DVC perceel vast meubilairDeze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Werken Glorieux
Postadres :  Glorieuxlaan 55 , BE - 9600   Ronse
Contactpersoon:   dhr Luc Hantson
Tel:   +32 55233633
E-mail:   luc.hantson@azglorieux.be
Internetadres(sen):   http://www.werken-glorieux.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299244

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  AMV architecten
Postadres :  Lange Kouterstraat 14 a ,BE -9230   Wetteren
Contactpersoon:   mevr. Karin De Kestelier
Tel:   +32 93657171
E-mail:   kdk@m4architecten.be
Internetadres(sen):   http://www.m4architecten.be   http://www.m4architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van wzc De Samaritaan + DVC perceel vast meubilair  
Referentienummer:   VZW Werken Glorieux-40402vm-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421153
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van wzc De Samaritaan + DVC perceel vast meubilair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:   Glorieuxstraat 7-9 te 9681 Nukerke
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van wzc De Samaritaan + DVC perceel vast meubilair  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  technische kwaliteit  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   80
II.2.7. Looptijd
320   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 of volgens inschrijvingsbedrag : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D5
uitvoeringtermijn 160 werkdagen fase 1; 160 werkdagen fase 2 met tussentijdse opschorting voor verhuis en werkzaamheden gesloten ruwbouw


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-22   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-03-22
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Vergaderzaal 1e verdieping, WZC De Samaritaan Glorieuxstraat 7 te 9680 Maarkedal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg ,  BE - 9700   Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-08

Annonces similaires du BDA :